Кодимська міська рада
Кодимський район, Одеська область

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ.

 ТРУДОВА КНИЖКА ЯК ОСНОВНИЙ ДОКУМЕНТ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТРАХОВИЙ СТАЖ.

 

        Згідно із статтею 62 Закону України “Про пенсійне забезпечення” основним документом, що підтверджує страховий стаж до 01.01.2004, є трудова книжка.

Пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України “Про трудові книжки працівників” від 27.04.1993 № 301 визначено, що відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства, установи, організації.

Інструкцію ведення трудових книжок працівників затверджено спільним наказом  Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення  від 29.07.1993 № 58 (далі - Інструкція ).

До набрання чинності Інструкції трудові книжки заповнювались із дотриманням Інструкції ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої постановою Держкомпраці від 20.06.1974 № 162.

Враховуючи зазначені нормативні документи при зарахуванні до страхового стажу періодів роботи за записами у трудовій книжці необхідно звертати увагу на таке:

* Записи в трудовій книжці при звільненні або переведенні на іншу роботу повинні провадитись у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону;

* Усі записи про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення - у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу чи розпорядження;

* Записи виконуються арабськими цифрами (число і місяць двозначними). Наприклад, якщо робітник або службовець прийнятий на роботу 5 січня 1993 р., у графі 2 трудової книжки записується "05.01.1993".

Записи виконуються акуратно, ручкою кульковою або з пером, чорнилом чорного, синього або фіолетового кольорів. Запис про звільнення засвідчується підписом керівника підприємства або спеціально уповноваженою ним особою та печаткою підприємства або  відділу кадрів;

* У разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу, переведення, а також про нагородження та заохочення тощо, виправлення виконується власником або уповноваженим ним органом, де було зроблено відповідний запис. Власник або уповноважений ним орган за новим місцем роботи зобов'язаний надати працівнику в цьому необхідну допомогу.

Якщо підприємство, яке зробило неправильний або неточний запис, ліквідоване, відповідний запис робиться правонаступником і засвідчується печаткою, а в разі його відсутності - вищестоящою організацією, якій було підпорядковане підприємство, а в разі його відсутності - облархівом, держархівом м.Києва, держархівом м.Севастополя і держархівом при Раді Міністрів Криму.

Виправлені відомості мають повністю відповідати оригіналу наказу чи розпорядження, на підставі якого вони зроблені.

Виправлення записів на підставі показань свідків не допускається.

Якщо на печатці, якою завірено виправлення, назва підприємства не відповідає назві підприємства, що первинно вносило запис про роботу, то додатково повинна надаватися до органів Пенсійного фонду довідка про реорганізацію чи правонаступництво.

Відомості про працівника записуються на першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки. Прізвище, ім'я та по батькові (повністю, без скорочення або заміни імені та по батькові ініціалами) і дата народження вказуються на підставі паспорту або свідоцтва про народження.

Після зазначення дати заповнення трудової книжки працівник своїм підписом завіряє правильність внесених відомостей.

Першу сторінку (титульний аркуш) трудової книжки підписує особа, відповідальна за видачу трудових книжок, і після цього ставиться печатка підприємства (або печатка відділу кадрів), на якому вперше заповнювалася трудова книжка.

Згідно із Інструкцією ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою постановою Держкомпраці від 20.06.1974 № 162, яка введена в дію з 01.01.1975, вперше прийнятим на роботу працівникам видавалися трудові книжки з обов'язковим завірянням печаткою титульної сторінки. За відсутності  печатки  необхідно рекомендувати надати  архівну довідку з першого  місця роботи.

Зміна записів у трудових книжках про прізвище, ім'я, по батькові і дату народження виконується власником або уповноваженим ним органом за останнім місцем роботи на підставі документів (паспорта, свідоцтва про народження, про шлюб, про розірвання шлюбу, про зміну прізвища, ім'я та по батькові тощо) і з посиланням на номер і дату цих документів. Якщо зміни внесені без дотримання Інструкції  ведення трудових книжок надається документ, на підстав якого вносились зміни.

Зазначені зміни вносяться на першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки. Однією рискою закреслюється, наприклад, колишнє прізвище або ім'я, по батькові, дата народження і записуються нові дані з посиланням на відповідні документи на внутрішньому боці обкладинки і завіряються підписом керівника підприємства або печаткою відділу кадрів. 

        У разі недотримання цих вимог під час оформлення трудової книжки для підтвердження факту зміни прізвища і відповідно врахування періодів роботи до страхового стажу за даними трудової книжки до Пенсійного фонду слід надати свідоцтво про одруження або відповідну довідку відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

При цьому, якщо ім'я, по батькові та прізвище, зазначені в трудовій книжці, не збігаються з ім'ям, по батькові або прізвищем особи за паспортом або свідоцтвом про народження чи одруження, факт належності особі цієї трудової книжки може бути встановлено в судовому порядку.

Вкладиш вшивається у трудову книжку, заповнюється у такому ж порядку, що і трудова книжка. Без трудової книжки вкладиш недійсний.

         При заповненні трудових книжок до 14.12.1962 записи про загальний стаж роботи вносилась до трудової книжки без розшифровки: де, коли і на яких посадах працювала особа.

Сумарний запис про загальний стаж вносився на  підставі документів, або зі слів самого працівника. При цьому сумарний запис про роботу, що внесений на підставі документів, береться до уваги при розрахунку стажу для призначення пенсії без витребування додаткових документів.

Запис про роботу, який зроблено на підставі слів працівника, не враховується при обчисленні страхового стажу.

Якщо окрім трудової книжки, виданої до 14.12.1962, заявник надає додаткові документи про роботу до заповнення трудової книжки, то весь стаж, записаний сумарно, повинен бути підтверджений документами чи показаннями свідків.

Що стосується працівників, які працюють на умовах трудового договору у фізичних осіб- суб'єктів підприємницької діяльності, то записи  про прийняття на роботу та звільнення з роботи відповідно до укладених з працівниками письмових трудових договорів, що зареєстровані в установленому порядку в державній службі зайнятості, вносяться фізичною особою.

Під час прийняття на роботу вноситься запис: "Прийнятий на роботу (далі зазначається професійна характеристика робіт) за трудовим договором (зазначаються дата та номер договору), зареєстрованим у державній службі зайнятості (зазначається повна назва центру зайнятості), при цьому у графі 4 зазначається, на підставі чого внесено запис (дата і номер реєстрації трудового договору державною службою зайнятості: "трудовий договір (номер), зареєстрований (дата)"), а при звільненні - запис: "Звільнений з роботи (далі зазначається підстава звільнення з посиланням на відповідні статті КЗпП України)", при цьому у графі 4 зазначається дата зняття трудового договору з реєстрації державною службою зайнятості: "трудовий договір (номер) знято з реєстрації (дата)".« повернутися до списку оголошень