Кодимська міська рада
Кодимський район, Одеська область

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОДИМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Підрозділ 1. Міська рада.

Стаття 1.

Міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси територіальної  громади міста Кодима та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України  "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами.

Стаття 2.

Міська рада складається з депутатів, які обираються жителями міста на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Загальний склад  Кодимської  міської ради VІІ скликання складає  26 депутатів.

Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від її загального складу.

У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.

Повноваження міської ради припиняються в день початку роботи першої сесії новообраної ради.

Стаття 3.

Кодимська міська рада є юридичною особою і наділяється власними повноваженнями згідно діючих законів, в межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до чинного законодавства.

Матеріальною і фінансовою основою міської ради є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальної громади міста Кодима, а також об'єкти спільної власності, що перебувають в управлінні районної і обласної рад.

Від імені та в інтересах територіальної громади права суб'єкта комунальної власності здійснює міська рада.

Міська рада має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.

Стаття 4.

На будинках, де працюють ради та їх виконавчі комітети, піднімається Державний Прапор України.

 

Стаття 5.

Міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні акти у формі рішень. Акти ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Рішення міської ради не повинні суперечити Конституції та Законам України.

Стаття 6.

Міська рада може вступати до асоціації, інших добровільних об’єднань з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав і інтересів територіальної громади міста. Рішення про це приймаються депутатами на пленарному засіданні ради.

Стаття 7.

Міська рада може дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

Правовий статус, порядок організції та діяльності органів самоорганізації населення визначаються діючим законодавством.

Стаття 8.

З метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування представницький орган міської ради на основі Конституції України та в межах Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» може прийняти статут територіальної громади міста.

Статут територіальної громади підлягає державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації  об’єднань громадян, інших громадських формувань.

Стаття 9. 

Міська рада і утворенні нею органи несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.

Міська рада і утворенні нею органи є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальною громадою. Вони періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальною громадою про свою діяльність шляхом регулярних звітів і виступів міського голови та депутатів ради на громадських слуханнях, а також через засоби масової інформації.

Стаття 10. 

Діяльність міської ради ґрунтується: на колективному вільному обговоренні і вирішенні питань, віднесених до її компетенції; законності, гласності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад ” та іншими законами; звітності перед радою уповноважених нею органів; широкому залученні громадян до управління загальноміськими справами; реалізації волі виборців через своїх депутатів; взаємодії з трудовими колективами і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування; дотриманні принципу поєднання місцевих і державних інтересів.

 

Стаття 11. 

Кодимська міська рада та її посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.

Міська рада правомочна розглядати і вирішувати питання, віднесені  до її відання.

Стаття 12.

Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою.

У разі, коли промовець не володіє українською мовою, він має право виступати іншою мовою, за умови, що цю мову розуміють всі депутати ради.

Стаття 13.

Засідання ради, її постійних та тимчасових спеціальних комісій є відкритими і гласними.

За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, і які стосуються:

1) інформації, щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;

2) конфіденційної інформації, що визнана такою у встановленому законом порядку і належить міській раді, установам, підприємствам, організаціям і відомствам;

3) інформації, що становлять державну таємницю.

Гласність роботи ради забезпечується:

  1. доведенням до відома громадськості інформації про план роботи ради,
  2. оприлюдненням розпорядження міського голови про скликання сесій в засобах масової інформації;
  3. відкритому запису її  засідань аудіо та відео засобами;
  4. висвітленням роботи та публікацією рішень ради на «Інформаційному стенді» біля приміщення міської ради або у газеті «Вісті Кодимщини».

Представники засобів масової інформації можуть бути присутніми на сесії ради при реєстрації  відповідної заяви, підписаної повноваженою на те особою засобу масової інформації,  не пізніше дня передуючому дню сесії.

У разі порушення законодавства про інформацію або цього регламенту представником засобів масової інформації, рада, процедурним рішенням, може позбавити його права присутності на сесії.

На засіданнях ради можуть бути присутні громадяни за попередньо зареєстрованими заявами. Заяви подаються до закінчення робочого дня, що передує дню пленарного засідання. Кількість присутніх визначається кількістю місць в сесійній залі.

На засіданні ради можуть бути присутні депутати Одеської обласної ради, Кодимської районної ради.

На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть запрошуватися гості та службові особи. Міський голова на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за  запрошенням.

Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні  і не порушувати порядок. У разі порушення порядку, їх після попередження головуючого, а у разі грубого порушення - негайно, за розпорядженням  головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

Стаття 14.

Міська рада може запросити посадових осіб органу місцевого самоврядування, експертів, фахівців на засідання комісій та ради, на яких розглядаються питання, що стосуються предмету їх діяльності.

На вимогу ради, відповідних її органів та посадових осіб керівники розташованих або зареєстрованих на території міста підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповіді на запити депутатів.

Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, а також громадяни несуть встановлену законом відповідальність перед органами місцевого самоврядування за заподіяну місцевому самоврядуванню шкоду їх діями або бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах наданих їм повноважень.

Завантажити повну версію регламенту